Advertisement
Wyprawka szkolna 2008. Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.08.2008.
„Dofinansowaniezakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczneprzygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowejlub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia –Wyprawka szkolna”
- informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W dniu 5 sierpnia 2008 r. Rada Ministrów przyjęła:

 - uchwała w sprawie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r.„Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynającychobowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-IIIszkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkołymuzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”,

-    rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.

Program służy rozszerzeniu podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach
I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

 Program skierowany jest do dzieci pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351 zł. 

Programem objętych zostanie ok. 400 tysięcy dzieci. Na realizację programu przeznacza się 50 300 tys. zł z budżetu państwa na 2008 rok. 

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

do kwoty 70 zł

dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

do kwoty 130 zł

dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

do kwoty 150 zł

dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

do kwoty 170 zł

 Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także dyrektor szkoły lub przedszkola, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych składa wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły (przedszkola), do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009.Wnioski składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypadku wniosków o przyznanie pomocy uczniom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

Dyrektor szkoły (przedszkola) sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją właściwemu wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oraz odpowiednio Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Po otrzymaniu listy uczniów odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje na rachunek bankowy szkoły podstawowej (przedszkola), prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, środki na dofinansowanie zakupu podręczników.  Pieniądze wypłaca się po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego. W przypadku zakupu podręczników dla większej grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły (przedszkola), wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. W przypadku szkoły podstawowej (przedszkola) prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokonuje wójt gminy, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę szkoły podstawowej (przedszkola).Dyrektor ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia otrzymuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników przekazane na rachunek bankowy szkoły od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Rekrutacja

© 2021 Joomla
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.